image/svg+xml
image/svg+xml

Kanunlar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu


3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

7179 sayılı Askeralma Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5682 sayılı Pasaport Kanunu