image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim hizmetleri grubunda Ģef kadrosuna atanabilmek için baĢvurabilecek kadrolar arasında, davacının kadrosunun bulunduğu grubun gösterilmediği gibi;


1- KPSS Puanı dayalı olarak yerleşilen kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 41 nci maddesinde belirtilen beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama yasağının uygunalamayacağına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Eş durumuna bağlı muvafakat taleplerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 41 nci maddesinde belirtilen beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama yasağının uygunalamayacağına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3- Eğitim durumuna bağlı muvafakat taleplerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 41 nci maddesinde belirtilen beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama yasağının uygunalamayacağına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4- ALES'in  geçmişe dönük geçerlilik süresinin beş yıl olarak belirlenmesi ile ilgili Danıştay Sekizinci Dairesinin yürütme durdurma kararının kaldırıldığına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5- Emekliye sevk edilen memurun soruşturma sonucunda memuriyetine son verilerek emeklilik işleminin iptal edilemeyeceğine dair Danıştay Onkinci Dairesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

6- Kamu görevlilerine özel hayatlarından dolayı verilecek disiplin cezalarında kamu hizmetinin iyi ve düzenli bir şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerektiği hakkında Danıştay Beşinci Dairesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7- Askerlik süresince aylıksız izne ayrılan personelin birliğine teslim olmaması sebebiyle müstafi sayılmasına dair işlemin kişinin o tarihte raporlu olmasından dolayı iptali hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8- 657 sayılı Kanun’un 48/A-5 maddesinde yer alan kasten işlenen suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak şartındaki 1 yılın hesabı ile ilgili karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

9- Sağlık Bakanlığına bağlı Doktor olarak görev yapan davacının eşinin Öğretim Görevlisi olması halinde aile birliği mazeretine bağlı tayin durumu hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

10- Emniyet teşkilatına bağlı çalışanların disiplin ceza işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanabileceğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

11- Memuriyet görevine son vermede 360 günün 1 yıl olarak dikkate alınamayacağına dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

12- Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında uzlaştırma kararı verilmesi halinde bu durumun göz önünde bulundurularak yeniden karar verilmesi  hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

13- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 11/3 fıkrasının iptali hakkındaki karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

14- Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarına yapılan itiraz sonucunda disiplin kurullarının dosyayı iade yetkisi ve iade sonrasında daha ağır bir ceza verilemeyeceğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

15- Doçentlik unvanını alanların mali hakları ile ilgili karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

16- İftira suçuna üniversiteler nezdinde yürütülen soruşturmalar yerine genel hükümlere göre karar verileceğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

17- Olayın tarafları dışında tanık beyanı bulunmadan ve cezanın objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulmadan disiplin cezası verilemeyeceğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

18- Bipolar bozukluğu bulunan memurun kesintisiz 10 gün göreve gitmemesi sebebiyle müstafi sayılmasına ilişkin işlemin iptaline dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

19- Acil tıp teknisyeni olarak görev yapan memurun, mezun olduğu Fizyoterapi ön lisans programının, sağlık hizmetleri alanında bir üst öğrenim olduğu, davacının zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının mesleki üst öğrenime göre ödenmesi gerektiğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

20- Adli yargı nezdinde hırsızlık suçunu işlediğine dair karar bulunmayan davacının memuriyetten çıkartılmasının hukuka aykırı olduğuna dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

21- Soruşturmaya dayalı görevden alma işleminde yönergeye bağlı olarak işlem tesis edilemeyeceğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

22- Kesinleşmiş bir disiplin cezasının idare tarafından kaldırılarak yerine başka bir ceza verilmesinin uygun olmadığına dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

23- Meslekten çıkarılan öğretmenin yeniden atanma talebinin açıktan atama olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

24- Sendika Yönetim Kurulu üyeliği görevi sona eren memurun eski görevine veya eşdeğer bir göreve atanması gerektiğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

25- Yargı kararıyla atama tarihinin emsal kadrolara göre belirlenmesi gerektiğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

26- Takipsizlik kararına rağmen dolandırıcılık suçundan dolayı meslekten ihraç edilen memura manevi tazminatın ödenmesi gerektiğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

27- Disiplin işlemlerinde “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” düzenlemesinin dikkate alınmaması halinde işlemlerin sakatlanmayacağına dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

28- Disiplin soruşturmalarında isnat edilen eylemlere ilişkin ispat yükünün idarede olduğuna dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

29- Hukuka aykırı elde edilen delillerin disiplin soruşturmalarında tek ve belirleyici delil olarak dikkate alınamayacağına dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

30- Avukat olmayan vekillerin memur adına disiplin soruşturmalarında itiraz edemeyeceğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

31- Meslekten çıkartılması teklif edilen memura dosyasındaki belgelerin verilmesi gerektiğine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.